نسخه iOS از برنامه چشم انداز با بسیاری از تغییرات در جستجو برای به روز رسانی.