اجازه دهید روزنامه سعودی درباره نامه حریری به پاسخ