خلیلی: انعقاد قرارداد موقت رضایت از خود/قانون اجازه می دهد تا مشارکت نمی دهد