افزایش قیمت نفت با یک تعهد قوی به کشور قرارداد کاهش تولید اوپک