کتک کاری دو بازیکن شهرداری تبریز / اخراج دین محمدی