راهیابی 6 کاراته کا به اردوی تیم ملی بزرگسالان بانوان