شفر بازی مهم است که رئیس پلیس/ رحمت چگونه نسل از تعداد معلمان است ؟