اندوخته تجربه خود را به سرپرست و شهردار آتی منتقل می کنم