صنعت خودرو ایران است. مادر است به دنبال جذب سرمایه گذاران خارجی