85 شركت صاحب نشان، فرآورده هاي نفتي كشور را توزيع مي كنند