بی تردید پپ در دسترسی به استرلینگ به فینال جام اتحادیه