او و چند تن از زخمی ها ماموران پلیس پس از حمله "دیوانه اتوبوس" درویش