با این فیلم به معنی خاک و تنگی نفس مورد توجه قرار گرفتن!