چرا کمبود ید می تواند باعث آسیب جدی به بدن حل و فصل است ؟