"کاهش تنشها;" توافقنامه صلح یا تجزیه سوریه است ؟ ارتش ترکیه در چند پایگاه نظامی در استان حلب و ادلب ساخت و ساز ؟ + نقشه میدانی و عکس