پیش بینی ما کسب دو برابر سهمیه نسبت به دوره قبل بازیهای المپیک جوانان است