راه اندازي آزمایشی 2 ردیف از مراحل به اتمام است از پارس جنوبی تا پایان 96