مسکو: واشنگتن مسئول تحریک احساسات جدایی از قضا کردها در سوریه است.