سقوط مخازن سوخت از یک جنگنده آمریکایی در دریاچه به زودی ژاپن