نباید بار جدیدی بر بیلان آبی کشور اضافه کنیم/ روند بیایانی شدن در کشور در حال افزایش است