ما می دانیم که از موضوعات مسدود شده/ترافیک نیمهâ € Œسنگین در برخی از مراکز به دلیل برف و باران