واشنگتن: یک برنامه صلح در خاورمیانه و تهمت است که تقریبا آماده