Al-بسیاری از: ماشین من نمی خواهم برای شستن ماشین من برو