هرگونه تغییر در ابنیه تاریخی، منوط به مجوز سازمان میراث فرهنگی شد