اجرا در گوشی های تلفن همراه به یک حواس پرتی و کاهش عملکرد