معاون گردشگری، سرپرست معاونت سرمایه گذاری سازمان میراث شد