چسبندگی جفت در دوران بارداری، کنار آمدن با این مشکل