ناو گروه تهاجمی «هری ترومن» در آسیای غربی مستقر می شود