دستورالعمل تامین ارز مسافرتی، دانشجویی و بیماری ها ابلاغ می شود