دو سوم ثروت جهان در دستان یک درصد مردم/نابرابری و فساد در جهان به شدت افزایش می یابد