روشن بودن تلفن همراه یکی از مسافران هواپیما ATR واقعی