روحانی: اساسی ترین مسأله در حمایت از کالای ایرانی، فرهنگ سازی است