علی دایی: با کریمی قهر نبودم/ به دلیل مسائل مالی تمرکز نیست