با حضور شخصیت های آسانسور در سومین همایش جنگ جنگ در تحکیم در تهران برگزار می شود