اگر لازم بود برای گسترش همکاری های تجاری و مالی و حمل و نقل تهران و باکو