شب در آنجا به عنوان مهدی / تحویل طارمی به جدول برترین گلزنان لیگ قهرمانان