ورزش عوارض بیماران عمل جراحی برای سرطان ریه را کاهش می دهد