تصویر; تشکیل تیم آبی مشخص شد; نیمکت شیب شماره ۴ آبی دوشنبه در دیدار با هزینه!