پیش ثبت نام از رانندگان را بیشتر اقدامات اضافی برای افزایش امنیت