مومنی پیشرفته: بازیکنان اردکان برجسته را حفظ فشار بر ایران خواهد بود/ پس از این فرصت برای جبران است.