قفسه و نردبان و.... بلند بالا هم بزنید خودتان را گفت!