مجتمع فرهنگی سینمایی قدس تبریز به طور رسمی افتتاح شد