توافق بین ایالات متحده و کره جنوبی دیپلماتیک و تعامل بیشتر با کره شمالی