دستور صالحی امیری برای خرید گوشی و دلجویی از ورزشکاران از ایران در بازی های المپیک زمستانی