نجفی: تنظیم برنامه سوم تا چند روز دیگر شروع می‌شود