ظریف: سرمایه­ گذاری در ایران دارای مزیت نسبی بالایی است