چگونه می توانم به دیگران به منظور محافظت از خود کمک کند ؟