اولین تلفن هوشمند مجهز به اندروید گفت و گو در کنگره جهانی موبایل نمایش داده می شود.