آتش سوزی دو نفر از کارکنان در حادثه آتش سوزی کارگاه کیف