قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی برای تجهیزات برقی و فسیلی ابلاغ می شود